Fiskearter

Gjedde

Gjedde (Esox lucius) er en glupsk rovfisk som spiser de fleste fiskeslag inkludert egne artsfrender. Gjedda lever også av frosk, vannrotter og mindre vannfugl. Hanngjedda oppnår sjelden en vekt på mer enn 8 kg, mens hunngjedda kan bli mer enn 20kg.

Gjeddas bruk av vannet varierer en del gjennom året. I gytetida i april-mai trekker den inn på svært grunt vann for parring og gyter gjerne på oversvømte gressbakker. Nærmere midtsommer, når vannet varmes opp, trekker gjerne gjedda ut på større dybder der vannet er kjøligere. Men den kan allikevel «sole seg» på grunt vann når ikke sola er på sitt sterkeste. Da er mulighetene for å se gjedda med egne øyne stor.

Gjedda fiskes i hovedsak med digre skjesluker og store voblere i forskjellige farger og varianter. En del fisker også etter gjedde med flue på grunt vann om våren med store streamerfluer. Utover sommeren når gjedda står dypt i de større sjøene må en enten bruke voblere som går dypt, benytte søkke eller dorge med dyprigger.
 

I våre områder finnes mange gode gjeddevann. Vi vil særlig trekke fram de store sjøene i Haldenvassdraget, Glomma i Akershus og Nedre Glomma. Av mindre vann med god gjeddebestand kan nevnes Isesjø, Lundebyvassdraget og Elgåvassdraget.

 

Ørret

Ørret, er en fisk i laksefamilien og er Norges mest utbredte fiskeart, og trolig den mest populære sportsfisken for nordmenn. Den fanges både med mark, sluk og flue. Den finnes i sjøen som sjøørret og er registrert i fjellvann helt opp mot 1500 m.o.h.. Arten kan variere i størrelse, form og levested. Dette har gitt den navn som for eksempel brunørret, innsjøørret, bekkørret, fjellørret og sjøørret.
 

Ørreten gyter vanligvis i rennende vann, og for at ørretbestander i innsjøer og vann skal være selvreproduserende må det finnes en innløps- eller utløpsbekk med årviss vannføring. Skogstjern uten gytebekker er derfor avhengig av gjentatt utsetting for å opprettholde bestanden. Den utsatte fisken kan komme fra et oppdrettsanlegg, eller aller helst flyttes fra en gytebekk i det lokale området.
 

Ørreten er en rovfisk og kannibal, men lever også av krepsdyr, insektlarver og nymfer, insekter og bløtdyr. Større individer går mer og mer over på fiskediett, og får dermed en raskere vekstrate. I skogsvanna er det sjelden å få ørret over 2 kg fordi den ikke går over på fiskediett.

I våre områder kan ørret fiskes i et stort antall tjern og noen elver. Her vil vi spesielt nevne skogsområdene Fjella og Vestfjella i indre Østfold, samt Kampåa, som er en fin ørretelv nord i Akershus.

 

Harr

Harr (Thymallus thymallus) er en fisk i laksefamilien. Den er lett gjenkjennelig på sin lange og høye ryggfinne.
I Norge kan harren bli opptil 60 cm lang og oppnå en vekt på opptil 3,5 kg. Den trives best i kaldt og oksygenrikt vann i elvas strømpartier og lever hovedsakelig av plankton, innsekter og små krepsdyr. Harren, som er utbredt flere steder i Norge, er en populær sportsfisk, og fanges helst med mark eller små fluer. I våre områder vil vi trekke frem Vorma og deler av Glomma i Akershus som gode harrfiskeområder.

Edelkreps (Astacus astacus)

Edelkrepsen er registrert på rundt 650 lokaliteter i Norge, men er oppført i den norske rødlista som sterkt truet. Bestandene er svake og edelkrepsen trues i tillegg av den invaderende arten signalkreps flere steder. Haldenvassdraget er et av vassdragene med signalkreps.

Med bakgrunn i edelkrepsens bestander og status i rødlista er det etablert et nasjonalt overvåkningsprogram for edelkrepsen og en nasjonal kompetansegruppe med representanter fra Miljødirektoratet, Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Fylkesmannen i Oslo og Viken, NINA, Aurskog-Høland kommune og Utmarksforvaltningen AS.

Miljødirektoratet og Mattilsynet har laget en brosjyre som forklarer lover og regler for krepsing i Norge.

Litteratur

Informasjonen her er basert på en rapport om fiskefaunaen i Marker fra 2007 skrevet i Natur i Østfold av Ingvar Spikkeland m.fl.  PDF av rapporten

Annen litteratur:

Hornulke - Ny fiskeart for Østfold (1998)

Haldenvassdraget og Stora Le (1982)

Kontakt: post@ufas.no

Adresse: Storgata 55, 1870 Ørje

©2020 av Utmarksforvaltningen AS