top of page

Fiskearter

Alle fiskeartene som finnes i Haldenvassdraget er: havniøye, elveniøye, bekkeniøye, ål, gjedde, laks, ørret, røye, lagesild, sik, krøkle, mort, gullbust, vederbuk, ørekyte, sørv, asp, laue, flire, brasme, karuss, karpe, lake, trepigget stingsild, hvitfinnet steinulke, steinsmett, abbor, gjørs og hork. I tillegg er suter nå registrert i Aurskog-Høland og i Tista går det rykter om nipigget stingsild og stam. Alle artene finnes ikke i alle sjøene, men man finner størst artsmangfold i de store sjøene Stora Le, Rødenessjøen og Øymarksjøen.  Se litteratur under for å se rapporter fra undersøkelsene som er gjort i Haldenvassdraget.

Litteratur

 

Informasjonen på denne siden er hovedsakelig basert på to undersøkelser som er gjort på fiskearter og biologisk mangfold i Haldenvassdraget, nemlig "Biologisk mangfold i Haldenvassdraget" (Spikkeland 2014) og "Fiskefaunaen i Marker" (Spikkeland m.fl. 2007), Under er en samling av tilgjengelige rapporter om undersøkelser gjort i Haldenvassdraget:

​​

Biologisk mangfold i Haldenvassdraget (2014)

Asp i Haldenvassdraget (2009)

Fiskefaunaen i Marker (2007)

Undersøkelser av fiskevann i Østfold i årene 1950-1952 (1990)

Hornulke - Ny fiskeart for Østfold (1998)

Haldenvassdraget og Stora Le (1982)

Fiskeribiologiske undersøkelser i Haldenvassdraget Rapport nr. 1 (1982)

Fiskeribiologiske undersøkelser i Haldenvassdraget Rapport nr. 2 (1983)

Edelkreps (Astacus astacus)

Edelkrepsen er registrert på rundt 650 lokaliteter i Norge, men er oppført i den norske rødlista som sterkt truet. Bestandene er svake og edelkrepsen trues i tillegg av den invaderende arten signalkreps flere steder. Haldenvassdraget er et av vassdragene med signalkreps.

Med bakgrunn i edelkrepsens bestander og status i rødlista er det etablert et nasjonalt overvåkningsprogram for edelkrepsen og en nasjonal kompetansegruppe med representanter fra Miljødirektoratet, Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Fylkesmannen i Oslo og Viken, NINA, Aurskog-Høland kommune og Utmarksforvaltningen AS.

Miljødirektoratet og Mattilsynet har laget en brosjyre som forklarer lover og regler for krepsing i Norge.

0001.jpg
0002.jpg
bottom of page